Právní upozornění

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Všechna práva vyhrazena. 

Společnost National Restaurant Association Solutions, LLC (dále je společnost „Solutions“) je oprávněna realizovat školení ServSafe® (dále jen „školení“), na které má vlastnická práva vzdělávací nadace National Restaurant Association Educational Foundation (dále jen „NRAEF“, a společně se společností Solutions dále jen „subjekty asociace“). Účastí na školení nebo jeho využitím vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami užití. Pokud s těmito podmínkami nebudete souhlasit a dodržovat je, nemůžete se školení účastnit, nebo ho využívat. 

Informace poskytnuté na školení mají pouze všeobecný vzdělávací a informační účel a nelze je považovat za poradenství v oblasti práva, podnikání či řízení rizik smluvní strany, přičemž v žádném případě je nelze považovat poradenství týkající se zvláštních postupů smluvní strany. Smluvním stranám, které budou vytvářet zásady a postupy na základě materiálů poskytnutých na školení, se doporučuje poradit se s právním zástupcem ohledně vlastních postupů a místních zákonů. Ačkoliv subjekty asociace vyvíjí veškeré úsilí, aby používaly přesné a aktuální informace získané ze zdrojů považovaných za spolehlivé, subjekty asociace, jejich zaměstnanci, propojené osoby, ředitelé, autoři, přispěvatelé, distributoři a zástupci nečiní žádné prohlášení ani záruky ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací poskytovaných na školení nebo v jeho souvislosti. INFORMACE POSKYTOVANÉ NA ŠKOLENÍ NEBO V JEHO SOUVISLOSTI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU PREZENTOVÁNY“ BEZ JAKÉHOKOLIV DRUHU ZÁRUKY, OMEZENÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A PŘEDPISŮ.  

V rámci využívání školení souhlasíte s tím, že se v plném rozsahu vzdáváte veškerých současných i budoucích nároků vůči subjektům asociace a jejím zaměstnancům, propojeným osobám, ředitelům, autorům, přispěvatelům, distributorům a zástupcům. V žádném případě nenesou subjekty asociace, jejich zaměstnanci, propojené osoby, ředitelé, autoři, přispěvatelé, distributoři nebo zástupci odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární nebo následné škody (včetně nákupu nebo náhrady zboží nebo služeb, ztráty užíváni, ušlého zisku nebo přerušení podnikání) bez ohledu na příčinu jejich vzniku a údajnou odpovědnost, ať už na základě smlouvy, absolutní odpovědnosti nebo úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti aj.) vyplývajícího z využívání školení nebo informací v něm obsažených, i když byli na možnost takových škod upozorněni. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje na všechny škody, zranění nebo ztráty vyplývající z nepřesností, opomenutí nebo jednání učiněného či neučiněného na základě obsahu školení.  

V rámci školení se používají chráněné materiály a informace, včetně textů, fotografií, obrazových a zvukových nahrávek, grafiky, názvů, ochranných známek a značek služeb. Pokud nebude uvedeno jinak, je vzdělávací nadace NRAEF držitelem veškerých práv, včetně autorských práv, vlastnických práv a podílu k obsahu školení a výběru a uspořádání informací v rámci školení, které je bez předchozího písemného souhlasu vzdělávací nadace NRAEF zakázáno kopírovat, skenovat, rozmnožovat, ukládat do vyhledávacích systémů, přenášet, zveřejňovat (jakýmkoliv způsobem a jakýmikoliv prostředky), ani jinak používat z jakéhokoliv důvodu kromě osobního užívání, s výjimkou případů povolených na základě § 107 a 108 Zákona o autorských právech Spojených států amerických z roku 1976.  

Žádosti o užívání nebo rozmnožování materiálů školení zasílejte na následující adresu: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

Názvy a loga ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association a Solutions jsou registrovanými ochrannými známkami, na jejichž užívání získala společnost Solutions licenci, a je zakázáno je používat bez výslovného písemného souhlasu jednotlivých majitelů příslušných ochranných známek. 

V souvislosti s využitím školení tímto vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, podmínkami užívání, které najdete na adrese https://www.servsafe.com/Terms-of-Use a obchodními podmínkami, které najdete na adrese https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale. Vše výše uvedené je součástí tohoto dokumentu formou odkazu. Dále souhlasíte s tím, že tyto podmínky se budou řídit a vykládat podle zákonů státu Illinois, Spojené státy americké, bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení, a že vaše případné důvody žaloby ohledně školení musí být uplatněny ve státě Illinois. Na základě našeho vlastního uvážení můžeme vyžadovat, abyste případné spory vyplývající z těchto podmínek předložil ke konečnému a závaznému arbitrážnímu řízení podle Pravidel arbitrážního řízení Americké arbitrážní asociace v souladu se zákony státu Illinois. Žalobní důvody uplatněné vůči subjektům asociace musí být podány do jednoho roku od vzniku žalobního důvodu, jinak budou navždy považovány za prominuté a promlčené. 

Vaší povinností je zajistit a chránit subjekty asociace proti veškerým škodám, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených odměn právních zástupců, soudních výloh, nákladů na vyrovnání a přiznaných částek) vzniklým v souvislosti s jakýmkoliv nárokem v takovém rozsahu, v jakém příslušný nárok vyplývá z neoprávněného nebo nesprávného užívání školení nebo účastí na něm ze strany vaší osoby nebo osob jednajících vaším jménem.