Juridisk meddelelse 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Forbehold for alle rettigheder. 

National Restaurant Association Solutions, LLC ("Solutions") har licens til at implementere ServSafe®-kurset ("Kurset"), der ejes af National Restaurant Association Educational Foundation ("NRAEF", sammen med Solutions: "de forbundne enheder"). Ved at tilgå eller anvende kurset accepterer du følgende vilkår og betingelser for brug. Du må ikke tilgå eller anvende kurset, med mindre du accepterer og overholder disse vilkår og betingelser. 

De oplysninger, der præsenteres i kurset, er kun stillet rådighed af hensyn til generelle uddannelses- og informationsformål og er ikke beregnet til at rådgive nogen om juridiske eller forretningsmæssige forhold eller om risikostyring og repræsenterer på ingen måde rådgivning med hensyn til nogen parts specifikke praksis. Parter, der udvikler politikker og procedurer baseret på materialerne i kurset, opfordres indtrængende til at indhente råd og vejledning fra juridisk side med hensyn til deres praksis og lokal lovgivning. Selvom de forbundne enheder bestræber sig på at medtage nøjagtige og aktuelle oplysninger, der er indsamlet fra kilder, der anses for at være pålidelige, fremsætter de forbundne enheder og deres ansatte, tilknyttede selskaber, direktører, forfattere, bidragydere, distributører og agenter ingen erklæringer eller afgiver nogen garantier med hensyn til nøjagtigheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fås eller gives adgang til i forbindelse med kurset. DE OPLYSNINGER, DER FÅS ELLER GIVES ADGANG TIL I FORBINDELSE MED KURSET, GIVES "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT DE IKKE OVERTRÆDER NOGEN REGLER ELLER LOVGIVNING.  

Ved at benytte dig af kurset, accepterer du hermed i videst muligt omfang at give afkald på ethvert krav, som du måtte have nu eller i fremtiden mod de forbundne enheder og deres ansatte, associerede selskaber, direktører, forfattere, bidragydere, distributører og agenter. Hverken de forbundne enheder eller nogen af deres ansatte, tilknyttede selskaber, direktører, forfattere, bidragydere, distributører eller agenter skal under nogen omstændigheder være ansvarlige for erstatning for direkte, indirekte, hændelige skader, konkret dokumenterede tab eller pønalt begrundede erstatninger (herunder blandt andet anskaffelse af erstatningsvarer eller -tjenester, afsavn eller driftstab), uanset hvad årsagen måtte være og i henhold til enhver ansvarsteori; uanset om det måtte dreje sig om et kontraktligt ansvar, et objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder uagtsomhed eller andet), der på nogen måde måtte opstå som følge af anvendelsen af kurset eller informationer, der erhverves i forbindelse med det, selv hvis der informeres om muligheden for sådanne skader. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle skader, personskader eller tab som følge af unøjagtigheder eller undladelser eller handlinger, der er opstået, foretaget eller ikke foretaget på baggrund af kursets indhold.  

Kurset indeholder materialer og informationer, der ejes af kursusudbyderen, herunder blandt andet tekst, fotos, video, lyd, grafik, navne, varemærker og servicemærker. Medmindre andet er nævnt, ejer NRAEF alle rettigheder, herunder ophavsretten til, titlen på og interesserne i forhold til indholdet af kurset, samt udvælgelse og organisering af faktuelle oplysninger. Intet af dette må kopieres, scannes, gengives, gemmes et sted, hvor det kan hentes frem, overføres, offentliggøres (uanset form eller måde) eller på anden vis anvendes af andre årsager end til personlig brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra NRAEF, undtagen i henhold til tilladelse ifølge paragraf 107 og 108 i 1976 United States Copyright Act.  

Anmodninger om at bruge eller gengive materiale fra kurset skal rettes til: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

Navne og logoer tilhørende ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association og Solutions er registrerede varemærker, hvor Solutions har fået licens til at bruge disse. De må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren af hvert enkelt mærke. 

Ved at anvende kurset accepterer du hermed disse vilkår og betingelser og vores privatlivspolitik, som findes på https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, vilkår for brug findes på https://www.servsafe.com/Terms-of-Use, og salgsbetingelser findes på https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, der henvises til her, og som udgør en del af nærværende vilkår. Du accepterer endvidere, at disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Illinois, USA, uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter, og at et eventuelt søgsmålsgrundlag, du måtte have i forhold til kurset, skal anlægges for en domstol i staten Illinois. Vi kan efter egen vurdering kræve, at du skal lade enhver tvist, der måtte opstå på basis af disse vilkår og betingelser, afgøre i henhold til reglerne for voldgift udstedt af American Arbitration Association ifølge lovgivningen i staten Illinois, til endelig og bindende afgørelse. En eventuel sag, du måtte anlægge mod de forbundene enheder, skal anlægges senest et år efter, at søgsmålsgrundlaget er opstået. I modsat fald vil den anses for at være frafaldet og forældet. 

Du skal holde de forbundne enheder og deres tilknyttede selskaber og agenter skadesløse over for og forsvare dem mod eventuelle skader, tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer, sagsomkostninger, forligsomkostninger og tilkendte beløb i rimeligt omfang), der måtte opstå i forbindelse med et eventuelt krav i det omfang, et sådant krav opstår som følge af uautoriseret eller uretmæssig brug af eller adgang til kurset, som du måtte foranstalte, eller som måtte foregå på dine vegne.