Juridische mededeling 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Alle rechten voorbehouden. 

National Restaurant Association Solutions, LLC (“Solutions”) heeft een licentie om de ServSafe®-training (“Training”) te implementeren, eigendom van de National Restaurant Association Educational Foundation (“NRAEF”, en samen met Solutions, de “Verbonden Entiteiten”) . Door de Training te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. U mag de Training niet openen of gebruiken als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en deze niet naleeft. 

De informatie die in de Training wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend verstrekt voor algemene educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld om juridisch, zakelijk of risicobeheeradvies te geven aan welke partij dan ook, en vertegenwoordigt op geen enkele wijze advies met betrekking tot specifieke praktijken van welke partij dan ook. Partijen die beleid en procedures ontwikkelen op basis van het materiaal in de Training worden dringend verzocht het advies en de begeleiding van juridisch adviseurs in te winnen met betrekking tot hun praktijken en lokale wetgeving. Hoewel de Verbonden Entiteiten ernaar streven nauwkeurige en actuele informatie op te nemen die is samengesteld uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geven de Verbonden Entiteiten en hun werknemers, gelieerde ondernemingen, directeuren, auteurs, contribuanten, distributeurs en agenten geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie in of beschikbaar via de Training. DE INFORMATIE IN OF BESCHIKBAAR VIA DE TRAINING WORDT GELEVERD “ALS ZODANIG” ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.  

Met het oog op uw gebruik van de Training gaat u er hierbij mee akkoord om, voor zover toegestaan door de wet, afstand te doen van alle claims die u nu of in de toekomst kunt hebben tegen de Verbonden Entiteiten en hun werknemers, gelieerde ondernemingen, directeuren, auteurs, contribuanten, distributeurs en agenten. In geen geval zullen de Verbonden Entiteiten of elk van hun werknemers, gelieerde ondernemingen, directeuren, auteurs, contribuanten, distributeurs of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, morele of vervolgschade (inclusief maar niet beperkt tot de aanschaf van vervangende goederen of diensten, verlies van gebruik, winstderving of bedrijfsonderbreking) ongeacht de oorzaak en onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, hetzij contractueel, strikt of onrechtmatig (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Training of de daarin opgenomen informatie, zelfs als u op de hoogte bent van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op schade, letsel of verlies als gevolg van onjuistheden of weglatingen of handelingen die wel of niet zijn ondernomen op basis van de inhoud van de Training.  

De Training bevat eigen materiaal en informatie, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, video, audio, afbeeldingen, namen, handelsmerken en dienstmerken. Tenzij anders aangegeven, bezit NRAEF alle rechten, inclusief auteursrecht, titel en belang in en op de inhoud van, en de selectie en rangschikking van feitelijke informatie in de Training, die niet mag worden gekopieerd, gescand, gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem, verzonden, gepubliceerd (in welke vorm of op welke manier dan ook) of anderszins gebruikt voor enige andere reden dan persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NRAEF, behalve zoals toegestaan onder secties 107 en 108 van de Amerikaanse Copyright Act van 1976 (de wet op het auteursrecht).  

Verzoeken om materiaal uit de Training te gebruiken of te reproduceren moeten worden gericht aan: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

De namen en logo's van ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association en Solutions zijn geregistreerde handelsmerken die in licentie zijn gegeven aan Solutions voor gebruik en mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van elk merk. 

Met het oog op uw gebruik van de Training gaat u hierbij akkoord met deze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden op https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, onze Gebruiksvoorwaarden, te vinden op https://www.servsafe.com/Terms-of-Use en onze Verkoopvoorwaarden, te vinden op https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, die hierin door verwijzing zijn opgenomen. U gaat er verder mee akkoord dat deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende wettelijke bepalingen, en dat elke eventuele rechtsvordering die u hebt met betrekking tot de Training moet worden ingesteld in de staat Illinois. Naar eigen goeddunken kunnen wij van u eisen dat u eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden onderwerpt aan definitieve en bindende arbitrage volgens de Arbitrageregels van de American Arbitration Association, die de wetgeving van de staat Illinois toepast. Elke rechtsvordering die u tegen de Verbonden Entiteiten heeft ingesteld, moet binnen een jaar nadat de rechtsvordering zich heeft voorgedaan, worden ingesteld, anders wordt deze voor altijd als verworpen en verjaard beschouwd. 

U vrijwaart en verdedigt de Verbonden Entiteiten en hun dochterondernemingen en agenten tegen alle schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten, gerechtskosten, schikkingskosten en toegekende bedragen) die zijn opgelopen in verband met enige claim, voor zover een dergelijke claim voortvloeit uit ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van of toegang tot de Training door of namens u.