Juridiske merknader 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Med enerett 

National Restaurant Association Solutions, LLC («Solutions») er lisensiert for implementering av opplæringskurset ServSafe® («kurs»), som eies av National Restaurant Association Educational Foundation («NRAEF», og sammen med Solutions, «foreningsenhetene»). Ved å få tilgang til eller bruke kurset samtykker du til følgende brukervilkår. Du kan ikke få tilgang til eller bruke kurset hvis du ikke godtar og overholder disse vilkårene. 

Informasjonen som presenteres i kurset gis utelukkende til generelle utdannings- og informasjonsformål og er ikke ment å gi juridiske eller forretningsmessige råd eller råd om risikostyring til noen part, og utgjør på ingen måte råd med hensyn til noen spesifikk praksis for noen part. Partene som utvikler retningslinjer og fremgangsmåter basert på materialene i kurset, oppfordres til å innhente råd og veiledning fra juridisk rådgiver med hensyn til deres praksis og lokale lover. Selv om foreningsenhetene etterstreber å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon som er innhentet fra kilder som antas å være pålitelige, gir foreningsenhetene og deres ansatte, tilknyttede selskaper, styremedlemmer, forfattere, bidragsytere, distributører og representanter ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten, gyldigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes i, eller gjøres tilgjengelig gjennom, kurset. INFORMASJONEN SOM INNES I ELLER GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM KURSET LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE.  

Med hensyn til din bruk av kurset, samtykker du herved til å frasi deg, i den grad loven tillater det, ethvert nåværende eller fremtidig krav mot foreningsenhetene og deres ansatte, tilknyttede selskaper, direktører, forfattere, bidragsytere, distributører og representanter. Ikke under noen omstendighet skal foreningsenhetene eller deres respektive ansatte, tilknyttede selskaper, styremedlemmer, forfattere, bidragsytere, distributører eller representanter være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller eksemplariske skader eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse eller erstatning av varer eller tjenester, tap av bruk, tap av fortjeneste eller driftsavbrudd), uansett årsak og under noen som helst ansvarsteori, enten kontraktsmessig, som objektivt ansvar eller skadevoldende handling (herunder uaktsomhet o.l.) som på noen måte oppstår som følge av bruk av kurset eller informasjonen deri, selv om det er informert om muligheten for slike skader. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder for skade, personskade og tap som følge av unøyaktigheter eller utelatelser eller handlinger som er utført eller ikke utført basert på innholdet i kurset.  

Kurset inneholder eiendomsrettsbeskyttet materiale og informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, video, lyd, grafikk, navn, varemerker og servicemerker. Med mindre annet er angitt, eier NRAEF alle rettigheter, inkludert opphavsrett, tittel og interesse i og til innholdet i, og utvalget og rekkefølgen av faktisk informasjon i, kurset. Denne kan ikke kopieres, skannes, gjengis , lagres i et arkivsystem, overføres, publiseres (i noen form eller på noen måte) eller på annen måte brukes til annet enn personlig bruk uten skriftlig tillatelse fra NRAEF, unntatt der det er tillatt i henhold til paragraf 107 og 108 i 1976 United States Copyright Act.  

Forespørsler om å bruke eller gjengi materiale fra kurset skal rettes til: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
E-post: permissions@restaurant.org

Navnene og logoene til ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association og Solutions er registrerte varemerker som har blitt lisensiert til Solutions for bruk og kan ikke brukes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra eieren av hvert merke. 

Med hensyn til din bruk av dette kurset godtar du herved disse brukervilkårene og personvernerklæringen som du finner på https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, brukervilkårene på https://www.servsafe.com/Terms-of-Use og salgsvilkårene på https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, som er innlemmet heri ved referanse. Du samtykker videre til at disse vilkårene skal styres og tolkes i henhold til lovene i delstaten Illinois i USA, uten hensyn til eventuelle lovkonflikter, og at eventuelle søksmål du måtte ha med hensyn til kurset må førers i delstaten Illinois. Etter eget skjønn kan vi kreve at du sender eventuelle tvister som oppstår som følge av disse vilkårene til endelig og bindende voldgift i henhold til American Arbitration Associations voldgiftsregler, som følger lovene i delstaten Illinois. Eventuelle søksmål fra deg mot foreningsenhetene må fremsettes innen ett år etter at søksmålet oppstår, og vil i motsatt fall anses som evig frafalt og avsluttet. 

Du vil holde foreningsenhetene og deres tilknyttede selskaper og representanter skadesløse og forsvare dem mot eventuelle skader, tap, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer, saksomkostninger, forlikskostnader og tilkjente beløp) som påløper i forbindelse med eventuelle krav, i den grad slike krav oppstår som følge av uautorisert eller urettmessig bruk av eller tilgang til kurset fra din side eller på dine vegne.