Informacja prawna 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Spółka National Restaurant Association Solutions, LLC („Solutions”) posiada licencję na wdrożenie szkolenia („Szkolenie”) ServSafe®. Właścicielem szkolenia jest Fundacja Edukacyjna Krajowego Stowarzyszenia Restauracji National Restaurant Association Educational Foundation („NRAEF,” wraz z Solutions „Podmioty Stowarzyszenia”). Uzyskując dostęp do Szkolenia lub korzystając z niego, użytkownik akceptuje poniższy regulamin. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Szkolenia ani z niego korzystać, jeżeli nie akceptuje poniższego regulaminu i nie przestrzega go. 

Informacje przedstawione w Szkoleniu służą wyłącznie ogólnym celom edukacyjnym oraz informacyjnym i nie mają na celu udzielania porad prawnych, biznesowych ani dotyczących zarządzania ryzykiem jakiejkolwiek stronie i w żaden sposób nie stanowią porady w odniesieniu do konkretnych praktyk jakiejkolwiek strony. Strony, które opracowują polityki i procedury w oparciu o materiały zawarte w Szkoleniu, są proszone o zasięgnięcie porady prawnika w odniesieniu do własnych praktyk i przepisów miejscowych. Podmioty Stowarzyszenia dokładają wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje zebrane ze źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Podmioty Stowarzyszenia i ich pracownicy, podmioty stowarzyszone, członkowie kierownictwa, autorzy, współpracownicy, dystrybutorzy i agenci nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności, aktualności lub kompletności informacji zawartych w Szkoleniu bądź dostępnych za jego pośrednictwem. INFORMACJE ZAWARTE W SZKOLENIU LUB DOSTĘPNE ZA JEGO POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.  

W zamian za korzystanie ze Szkolenia użytkownik niniejszym zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń, które może mieć obecnie lub w przyszłości wobec Podmiotów Stowarzyszenia i ich pracowników, podmiotów stowarzyszonych, członków kierownictwa, autorów, współpracowników, dystrybutorów i agentów. Podmioty Stowarzyszenia ani żaden z ich pracowników, podmiotów stowarzyszonych, członków kierownictwa, autorów, współpracowników, dystrybutorów lub agentów w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wymierne lub wynikowe (w tym między innymi za zakup bądź towary lub usługi zastępcze, utratę możliwości korzystania, utratę zysków lub przerwę w działalności gospodarczej), niezależnie od przyczyny i charakteru odpowiedzialności, czy to na podstawie umowy, ścisłej odpowiedzialności lub deliktu (w tym zaniedbania lub w inny sposób), wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania ze Szkolenia lub zawartych w nim informacji, nawet jeżeli została podana informacja o możliwości wystąpienia takich szkód. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkich szkód, obrażeń lub strat wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć bądź jakichkolwiek działań podjętych lub niepodjętych w oparciu o treść Szkolenia.  

Szkolenie zawiera materiały i informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, zdjęcia, materiały wideo, audio, grafikę, nazwy, znaki towarowe i znaki usługowe. Z wyjątkiem przypadków, w których zostało to zaznaczone, NRAEF posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i tytuł własności do treści oraz do wyboru i układu informacji faktycznych w Szkoleniu, które nie mogą być kopiowane, skanowane, powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania, przesyłane, publikowane (w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób) bądź w inny sposób wykorzystywane do celów innych niż użytek osobisty bez uprzedniej pisemnej zgody NRAEF, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy art. 107 i 108 amerykańskiej ustawy o prawie autorskim z 1976 r.  

Prośby o wykorzystanie lub powielanie materiałów ze Szkolenia należy kierować do działu: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

Nazwy i logo ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association oraz Solutions są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na których używanie spółka Solutions uzyskała licencję, i nie mogą być używane bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela każdego ze znaków. 

W zamian za korzystanie ze Szkolenia użytkownik niniejszym akceptuje regulamin oraz naszą Politykę prywatności dostępną pod adresem https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, Regulamin dostępny pod adresem https://www.servsafe.com/Terms-of-Use oraz Warunki sprzedaży dostępne pod adresem https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, które zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin będzie podlegać prawu i będzie interpretowany zgodnie z prawem stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne oraz że wszelkie powództwa związane ze Szkoleniem muszą być wnoszone w stanie Illinois. Według naszego wyłącznego uznania możemy wymagać od użytkownika poddania wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosującego prawo stanu Illinois. Wszelkie powództwa wnoszone przez użytkownika przeciwko Podmiotom Stowarzyszenia muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania podstawy powództwa lub zostaną uznane za bezpowrotnie uchylone i przedawnione. 

Użytkownik zwolni z odpowiedzialności Podmioty Stowarzyszenia oraz ich podmioty stowarzyszone i agentów za wszelkie odszkodowania, straty, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników, koszty sądowe, koszty ugody i zasądzone kwoty) poniesione w związku z jakimkolwiek roszczeniem w zakresie, w jakim takie roszczenie wynika z nieuprawnionego lub bezprawnego korzystania ze Szkolenia lub dostępu do niego przez użytkownika lub w jego imieniu.