Rättsligt meddelande 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Todos los derechos reservados. 

National Restaurant Association Solutions, LLC ("Solutions") har licens att genomföra ServSafe®-utbildningskursen ("Kursen"), som ägs av National Restaurant Association Educational Foundation ("NRAEF", och tillsammans med Solutions, "Association Entities"). Genom att besöka eller använda Kursen godkänner du följande villkor för användning. Du får inte besöka eller använda Kursen om du inte samtycker till och följer dessa villkor. 

Informationen som presenteras i Kursen tillhandahålls endast för allmänna utbildnings- och informationssyften och är inte avsedd att ge juridisk, affärs- eller riskhanteringsrådgivning till någon part, och utgör inte på något sätt rådgivning med avseende på någon parts specifika praxis. Parter som utvecklar policyer och förfaranden baserade på materialet i Kursen uppmanas att inhämta råd och vägledning från juridisk rådgivare med avseende på deras praxis och lokala lagar. Även om Association Entities strävar efter att inkludera korrekt och aktuell information som sammanställts från källor som anses vara tillförlitliga, gör Association Entities och deras anställda, dotterbolag, direktörer, författare, bidragsgivare, distributörer och ombud inga utfästelser eller garantier för riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av informationen i eller tillgänglig via Kursen. INFORMATIONEN I ELLER TILLGÄNGLIG GENOM KURSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG.  

Med hänsyn till din användning av kursen samtycker du härmed till att i den utsträckning som lagen tillåter avsäga dig alla anspråk som du kan ha nu eller i framtiden mot Association Entities och deras anställda, dotterbolag, styrelseledamöter, författare, bidragsgivare, distributörer och agenter. Under inga omständigheter ska Association Entities eller någon av deras anställda, dotterbolag, direktörer, författare, bidragsgivare, distributörer eller agenter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, exemplifierande eller följdskador (inklusive men inte begränsat till upphandling eller ersättande varor eller tjänster, förlust av användning, förlust av vinst eller affärsavbrott) oavsett orsak och under någon teori om ansvar, vare sig i kontrakt, strikt ansvar eller skadestånd (inklusive försumlighet eller annat) som uppstår på något sätt ur användningen av Kursen eller informationen i den, även om man informerats om möjligheten till sådana skador. Denna ansvarsfriskrivning gäller för alla skador eller förluster till följd av felaktigheter eller utelämnanden eller åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet i Kursen.  

Kursen innehåller äganderättsligt skyddat material och information, inklusive men inte begränsat till text, foton, video, ljud, grafik, namn, varumärken och servicemärken. Förutom där så anges äger NRAEF alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, äganderätt och intresse i och till innehållet i, och urvalet och arrangemanget av faktainformation i, Kursen, som inte får kopieras, skannas, reproduceras, lagras i ett hämtningssystem, överföras, publiceras (i någon form eller på något sätt) eller på annat sätt användas för något annat skäl än personligt bruk utan föregående skriftligt tillstånd från NRAEF, förutom vad som tillåts enligt avsnitt 107 och 108 i United States Copyright Act från 1976.  

Förfrågningar om att använda eller reproducera material från Kursen ska riktas till: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
E-post: permissions@restaurant.org

Med hänsyn till din användning av Kursen godkänner du härmed dessa villkor och vår Sekretesspolicy som finns på https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, Användarvillkor som finns på https://www.servsafe.com/Terms-of-Use och Försäljningsvillkor som finns på https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, som införlivas häri genom hänvisning. Du samtycker vidare till att dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois, USA, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter, och att varje grund för talan som du kan ha med avseende på Kursen måste väckas i delstaten Illinois. Vi kan efter eget gottfinnande kräva att du överlämnar eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor till slutlig och bindande skiljedom enligt skiljedomsreglerna från American Arbitration Association som tillämpar lagen i delstaten Illinois. Varje talan som du väcker mot Förbundsenheterna måste väckas inom ett år från det att talan väcktes, annars anses den för alltid ha avskrivits och preskriberats. 

Du ska ersätta och försvara Association Entities och deras dotterbolag och agenter mot alla skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden, domstolskostnader, förlikningskostnader och tilldelade belopp) som uppkommit i samband med något krav i den utsträckning ett sådant krav härrör från någon obehörig eller felaktig användning av eller tillgång till kursen av dig eller på ditt uppdrag.