ประกาศด้านกฎหมาย 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation สงวนลิขสิทธิ์ 

National Restaurant Association Solutions, LLC (“Solutions”) ได้รับสิทธิ์ในการนำหลักสูตรการฝึกอบรม ServSafe® มาใช้ (“หลักสูตร”) ซึ่งมี National Restaurant Association Educational Foundation (“NRAEF” และร่วมกับ Solutions “หน่วยงานสมาคม”) เป็นเจ้าของ ด้วยการเข้าถึงหรือใช้หลักสูตร คุณได้แสดงการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้หลักสูตรได้ หากคุณไม่ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว 

ข้อมูลที่นำเสนอในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ธุรกิจ หรือการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตลอดจนไม่ได้แสดงถึงคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฉพาะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด ฝ่ายที่พัฒนานโยบายและขั้นตอนตามเนื้อหาในหลักสูตรควรได้รับคำแนะนำและการแนะแนวจากที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายท้องถิ่น แม้ว่าหน่วยงานสมาคมจะพยายามรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่งรวบรวมจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่หน่วยงานสมาคมและพนักงาน บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้สร้างสรรค์ ผู้มีส่วนร่วม ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนของหน่วยงานสมาคมไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน หรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในหรือที่มีอยู่ผ่านทางหลักสูตร ข้อมูลในหรือที่มีอยู่ผ่านทางหลักสูตรมีให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงอย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์  

เมื่อคุณใช้หลักสูตร คุณยอมรับในที่นี้ว่าจะสละสิทธิ์การเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่คุณมีในปัจจุบันหรือในอนาคตต่อหน่วยงานสมาคม รวมถึงพนักงาน บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้สร้างสรรค์ ผู้มีส่วนร่วม ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนของหน่วยงานสมาคม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ หน่วยงานสมาคม หรือพนักงาน บริษัทในเครือ กรรมการ ผู้สร้างสรรค์ ผู้มีส่วนร่วม ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนของหน่วยงานสมาคมแต่ละราย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยมิได้คาดคิด ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดหาหรือการทดแทนสินค้าหรือบริการ การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เป็นเหตุและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในทางทฤษฎีใดๆ ไม่ว่าในสัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือการละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น) ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากการใช้หลักสูตรหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหลักสูตร แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม คำปฏิเสธความรับผิดชอบนี้จะใช้กับความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องหรือการละเว้น หรือการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามเนื้อหาของหลักสูตร  

หลักสูตรจะมีเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง กราฟิก ชื่อ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ เว้นแต่จะระบุไว้ NRAEF เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อเนื้อหา ตลอดจนการเลือกและการจัดเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงในหลักสูตร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนา สแกน ทำซ้ำ จัดเก็บไว้ในระบบการดึงข้อมูล ส่งต่อ เผยแพร่ (ในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้เป็นอย่างอื่นเพื่อเหตุผลอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก NRAEF เว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 107 และ 108 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1976  

คำร้องขอใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาจากหลักสูตรควรส่งตรงไปที่: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

ชื่อและโลโก้ของ ServSafe®, NRAEF, National Restaurant Association และ Solutions เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้ Solutions นำไปใช้งาน และห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเครื่องหมายแต่ละรายการ 

เมื่อคุณใช้หลักสูตร คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งดูได้ที่ https://www.servsafe.com/Privacy-Policy ข้อตกลงการใช้งานดูได้ที่ https://www.servsafe.com/Terms-of-Use และข้อตกลงการขายดูได้ที่ https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง นอกเหนือจากนี้ คุณยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติทางกฎหมาย และมูลเหตุแห่งการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับหลักสูตรจะต้องถูกนำไปพิจารณาในรัฐอิลลินอยส์เท่านั้น เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการขอให้คุณยื่นคำเสนอข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไปยังอนุญาโตตุลาการทำคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อคู่พิพาท ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับกฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์ มูลเหตุแห่งการกระทำใดๆ ที่คุณก่อขึ้นต่อหน่วยงานสมาคมจะต้องดำเนินการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีหลังจากมูลเหตุแห่งการกระทำนั้นเกิดขึ้น หรือให้ถือว่ามีการสละสิทธิ์และถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีพ 

ทั้งนี้ คุณจะชดใช้และปกป้องหน่วยงานสมาคม รวมถึงบริษัทในเครือและตัวแทนของหน่วยงานสมาคมจากความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในศาล ค่าใช้จ่ายในการระงับคดี และจำนวนเงินตามคำตัดสินชี้ขาดที่สมเหตุสมผล) อันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ ในขอบเขตที่มีการเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากการใช้หรือเข้าถึงหลักสูตรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบโดยคุณหรือในนามของคุณ