Thông báo pháp lý 

© 1986-2024 National Restaurant Association Educational Foundation. Bảo lưu mọi quyền. 

National Restaurant Association Solutions, LLC (“Solutions”) được cấp phép thực hiện khóa đào tạo ServSafe® (“Khóa học”), thuộc sở hữu của National Restaurant Association Educational Foundation (“NRAEF” và cùng với Solutions, “Các Tổ chức của Hiệp hội”). Với việc truy cập hoặc sử dụng Khóa học, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng sau. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Khóa học nếu bạn không đồng ý và tuân thủ những điều khoản và điều kiện này. 

Thông tin được trình bày trong Khóa học chỉ được đưa ra nhằm để giáo dục và cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về pháp lý, kinh doanh hoặc quản lý rủi ro cho bất kỳ bên nào và không thể hiện là lời khuyên liên quan đến các hoạt động cụ thể của bất kỳ bên nào. Các bên xây dựng các chính sách và thủ tục dựa trên các tài liệu trong Khóa học được khuyến khích xin lời khuyên và hướng dẫn của cố vấn pháp lý liên quan đến thực tiễn của họ và luật pháp nước sở tại. Mặc dù Các Tổ chức của Hiệp hội nỗ lực đưa thông tin chính xác và cập nhật được tổng hợp từ các nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng Các Tổ chức của Hiệp hội và nhân viên, chi nhánh, giám đốc, tác giả, cộng tác viên, nhà phân phối và đại lý của họ không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, sự phổ biến hoặc tính đầy đủ của thông tin trong hoặc có sẵn thông qua Khóa học. THÔNG TIN CÓ TRONG HOẶC CÓ SẴN THÔNG QUA KHÓA HỌC ĐƯỢC CUNG CẤP ''NGUYÊN TRẠNG'' MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO GÌ, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC HÀNH VI KHÔNG XÂM PHẠM.  

Khi bạn xem xét sử dụng Khóa học, bạn đồng ý từ bỏ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép bất kỳ và tất cả các khiếu nại mà bạn có thể có bây giờ hoặc trong tương lai đối với Các Tổ chức của Hiệp hội và nhân viên, chi nhánh, giám đốc, tác giả, cộng tác viên, nhà phân phối và đại lý của họ. Trong mọi trường hợp, Các Tổ chức của Hiệp hội hoặc mỗi tổ chức trong đó đều không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào mang tính trực tiếp, gián tiếp, vô tình, đặc biệt, làm gương, trừng phạt hay hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu mua các hàng hóa hay dịch vụ thay thế, mất mát khi sử dụng, tổn thất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh) xảy ra và trong mọi lý thuyết về trách nhiệm pháp lý, cho dù là trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý chặt chẽ, hay sai lầm cá nhân (kể cả do sao nhãng) hay bất kỳ lý do nào khác phát sinh dưới mọi hình thức khi sử dụng Khóa học hoặc thông tin có sẵn trong đó, ngay cả khi được cho biết về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi thiệt hại, thương tích hoặc mất mát do bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên nội dung của Khóa học.  

Khóa học chứa các tài liệu và thông tin độc quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, video, âm thanh, đồ họa, tên, thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ. Trừ khi có lưu ý, NRAEF sở hữu tất cả các quyền, bao gồm bản quyền, quyền sở hữu và quyền lợi về và đối với nội dung của, và việc lựa chọn và sắp xếp thông tin thực tế trong, Khóa học, mà không được sao chép, quét, sao lại, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, xuất bản (dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào) hoặc sử dụng cho bất kỳ lý do nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NRAEF, ngoại trừ được cho phép theo Mục 107 và 108 của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976.  

Nên gửi yêu cầu sử dụng hoặc sao chép tài liệu từ Khóa học đến: 

Copyright Permissions 
National Restaurant Association Solutions, LLC 
233 S. Wacker Drive, Suite 3600 
Chicago, IL 60606-6383 
Email: permissions@restaurant.org

Tên và logo của ServSafe®, NRAEF, Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia và Solutions là các nhãn hiệu đã đăng ký đã được cấp phép cho Solutions để sử dụng và không được phép sử dụng nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu của từng nhãn hiệu. 

Khi bạn cân nhắc việc sử dụng Khóa học nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện này cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi có tại https://www.servsafe.com/Privacy-Policy, Điều khoản Sử dụng có tại https://www.servsafe.com/Terms-of-Use và Điều khoản Bán hàng có tại https://www.servsafe.com/Terms-of-Sale, được đưa vào đây bằng cách viện dẫn. Bạn cũng đồng ý rằng những điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Illinois, Hoa Kỳ mà không tính tới những mâu thuẫn của nó với các điều khoản luật và rằng bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào của bạn liên quan tới Khóa học phải được xem xét tại Bang Illinois. Chúng tôi được tự quyết định yêu cầu bạn đệ trình bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ những điều khoản và điều kiện này lên trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo Quy tắc Trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ áp dụng luật của Bang Illinois. Bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào do bạn đưa ra chống lại Các Tổ chức của Hiệp hội phải được đưa lên trong vòng một năm sau khi nguyên nhân tố tụng đó phát sinh hoặc nếu không sẽ được coi là miễn trừ và bị cấm vĩnh viễn. 

Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ Các Tổ chức của Hiệp hội cũng như các chi nhánh và đại lý của họ trước mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm phí luật sư, chi phí tòa án, chi phí dàn xếp và số tiền trao cho ở mức hợp lý) phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào trong phạm vi khiếu nại đó phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép hoặc sai trái nào vào Khóa học của bạn hoặc thay mặt cho bạn.